((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/14پروژه هما پارسه))
بتن ریزی رمپ غربی طبقه همکف در شب گذشته خم و برش آرماتورهای پروژه
زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی

آرماتوربندی کف همکف غربی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی

آرماتوربندی کف همکف شرقی

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی خاکریزی و قلوه ریزی ، فعالیت لودر و غلتک
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/13پروژه هما پارسه))
زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی خم و برش آرماتورهای پروژه
آرماتوربندی کف همکف شرقی

اسکافلدگذاری جهت زیرسازی کف همکف شرقی آرماتوربندی رمپ غربی طبقه همکف به -1
خاکریزی ، قلوه ریزی ، فعالیت بابکت و غلتک

بتن ریزی رمپ غربی طبقه همکف به -1امشب انجام خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/12پروژه هما پارسه))
دکفراژ اسکافلدهای کف همکف شرقی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی

قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه دکفراژ قالب دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
آرماتوربندی رمپ غربی طبقه همکف به -1 آرماتوربندی کف همکف شرقی
خاکریزی ، قلوه ریزی ، فعالیت غلتک و بابکت

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/11پروژه هما پارسه))
اسکافلدگذاری جهت زیرسازی کف همکف غربی

دکفراژ اسکافلدهای کف همکف شرقی زیرسازی کف همکف جنوب شرقی


قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه دکفراژ قالب دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف


زیرسازی و آرماتوربندی کف رمپ غربی طبقه همکف به _1


تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/10پروژه هما پارسه))
خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی
دکفراژ قالب دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی و ایزوگام دیوار شمالی دکفراژ قالب دیوار رمپ غربی طبقه همکف به -1
دکفراژ قالب دور کف طبقه همکف غربی

زیرسازی رمپ غربی طبقه همکف به -1 زیرسازی کف طبقه همکف غربی
دکفراژ قالب و اسکافلدهای کف همکف غربی

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/09پروژه هما پارسه))
ادامه بتن ریز کف همکف غربی ، شرقی و شمال غربی ادامه پرداخت بتن با سینی
خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی
قالب بندی و شاقول کاری دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی و ایزوگام دیوار شمالی دکفراژ قالب دیوار رمپ غربی طبقه همکف به -1
دکفراژ قالب دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف دکفراژ قالب کف طبقه همکف شرقی
بتن ریزی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/08پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی کف طبقه همکف غربی
خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی جهت بتن ریزی کف همکف غربی
قالب بندی و آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی و ایزوگام دیوار شمالی تراز و خیزدهی کف طبقه همکف غربی
همپوشانی ارت کف طبقه همکف شرقی و غربی آرماتوربندی کف همکف شمال غربی
پرداخت بتن کف همکف غربی و شرقی با سینی بتن ریزی دیوار جنوب شرقی و رمپ شمال غربی روز گذشته
بتن ریزی کف همکف غربی ، شرقی و شمال غربی

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/07پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف طبقه همکف غربی

خم و برش آرماتورهای پروژه

زیرسازی کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی کف طبقه همکف شمال غربی
آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی

قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

تراز و خیزدهی کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
شاقول کاری دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف قالب بندی و شاقول کاری دیوار رمپ شمال غربی
اجرا ایزوگام دیوار حائل شمالی اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی
بتن ریزی دیوار حائل جنوب شرقی و دیوار رمپ شمال غربی طبقه همکف امشب انجام خواهد شد.
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/06پروژه هما پارسه))
قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی
قالب بندی و آرماتوربندی کف همکف غربی

آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف شمال غربی
قالب بندی دیوار رمپ شمال غربی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/05پروژه هما پارسه))
قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی
قالب بندی و زیرسازی کف همکف غربی

آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف شمال غربی
آرماتوربندی و قالب بندی رمپ شمال غربی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی