تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 100نفر
عملیات جوشکاری ستون های طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر)
کیورینگ بتن کف طبقه -1غربی خم و برش آرماتورها
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
دکفراژ قالب کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
اجرا کاتر بتن اسکافلدگذاری کف طبقه -1غربی پارت 3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل شرقی طبقه -3قسمت دوم کنترل تراز و شاقول کاری دیوار حائل شرقی طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
بتن ریزی دیوار حائل شرقی طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 83نفر
دکفراژ قالب های کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
عملیات جوشکاری ستون های طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
عملیات جوشکاری ستون های طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 16 نفر)
قالب بندی دیوار حائل جنوب شرق طبقه -3 کیورینگ کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 81نفر
ادامه بتن ریزی کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
پرداخت بتن با ماله پروانه ای
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
جوشکاری ستون های طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
کیورینگ کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6 نفر)


قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه کیورینگ دیوار حائل جنوب غرب طبقه -2
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 112نفر
جوشکاری ستونهای طبقه -۳
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
هم بندی و همپوشانی ارت ضلع غربی طبقه -1
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
عملیات خم و برش آرماتورها
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی کف طبقه -۱غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 28نفر)
خیزدهی و کنترل تراز کف طبقه -۱غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
اجرا قطع بتن و قالب بندی کف طبقه -۱غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
کیورینگ دیوار حائل جنوب غرب طبقه -۲ قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -۳
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
بتن ریزی کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
پرداخت بتن با ماله پروانه ای
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 93نفر
آرماتوربندی کف طبقه -۱غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 24نفر)
آرماتوربندی کف طبقه -۱غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 24نفر)
آرماتوربندی کف طبقه -۱غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 24نفر)
قالب بندی (اجرا قطع بتن) کف طبقه -۱ زیرسازی کف طبقه -۱غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
قالب بندی دیوار حائل طبقه -۳شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
جوشکاری ستونهای طبقه -۳
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
کیورینگ دیوار حائل جنوب غرب طبقه -۲ تراز و خیزدهی کف طبقه -1
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 102نفر
اجرا کاتر بتن کف طبقه -1غربی عملیات جوشکاری ستون های طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 26نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی رمپ طبقه -3غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
قالب بندی کف طبقه -2شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
قالب بندی کف طبقه -1غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
اجرا داربست در ضلع غربی کیورینگ کف طبقه -1غربی و دیوار حائل طبقه -2جنوب غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 85نفر
قالب بندی و زیرسازی سقف طبقه -3شرقی قالب بندی و زیرسازی سقف طبقه -2غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
کیورینگ سقف و دیوار حائل جنوب غرب طبقه -2
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
جوشکاری ستون های طبقه -3 خم و برش آرماتورها
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
دکفراژ قالب دیوار حائل جنوب غرب طبقه -2
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -2غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 28نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 93نفر
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 93نفر)
دکفراژ جک سقف طبقه -4 نظافت و پاکسازی طبقه -4
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
جوشکاری ستون های طبقه -3
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
کیورینگ سقف طبقه -2و دیوار حائل جنوب غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -2
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 24نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -2
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 24نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 95نفر
عملیات جوشکاری ستون های طبقه -3(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
نظافت و پاکسازی طبقه -4(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) کیورینگ بتن(تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
قالب بندی و زیرسازی سقف طبقه -3شرقی(تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر)
خم و برش آرماتورها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) کنترل تراز و شاقول کاری دیوار حائل جنوب غربی(تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -2غربی قسمت دوم(تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
زیرسازی و قالب بندی سقف طبقه -2غربی(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
بتن ریزی دیوار حائل جنوب غربی طبقه -2(تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 90نفر
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 90نفر)
عملیات جوشکاری ستون های طبقه -3 عملیات کیورینگ بتن سقف و دیوار
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
قالب بندی دیوار حائل جنوب غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
نظافت و پاکسازی طبقه -4 قالب بندی سقف طبقه -2غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -2غربی پارت 2
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 19نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی