((شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/2/7)) تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 119 نفر

آرماتور بندی دیوار برشی آسانسورغربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم10 نفر)

رزوه زنی آرماتور به منظور ایجاد وصله مکانیکی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2 نفر)

اسکافلدگذاری و زیر سازی قالب بندی رمپ بخش شرقی طبقه منفی پنج به منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 15 نفر)

باز کردن اسکافلد و زیر سازی قالب بندی بخش شرقی طبقه منفی سه چیدن اسکافلد بخش شرقی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20 نفر) این آیتم 20 نفر)

شاقولی دنمودن و آماده نمودن دیوار حائل غربی طبقه 3- یزاس بتن ریزی (تعداد افراد مشغول در این آیتم5 نفر)

اجرای داربست برای دیوار های حائل (تعداد افراد مشغول در این آیتم5 نفر)

اجرای گل میخ بر روی کربل ستون ها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2 نفر)

قالب بندی دیوار حائل غربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20 نفر)

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

((شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/2/6)) تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 103 نفر

آرماتور بندی دیوار برشی آسانسورغربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم15 نفر)

رزوه زنی آرماتور به منظور ایجاد وصله مکانیکی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2 نفر)

اسکافلدگذاری و زیر سازی قالب بندی رمپ بخش شرقی طبقه منفی پنج به منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 30 نفر)

اجرای گل میخ بر روی کربل ستون ها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1 نفر)

قالب بندی دیوار حائل غربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 30 نفر)

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

((شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/2/5))

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 103 نفر

آرماتور بندی دیوار برشی آسانسورغربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم15 نفر)

رزوه زنی آرماتور به منظور ایجاد وصله مکانیکی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2 نفر)

اسکافلدگذاری و زیر سازی قالب بندی رمپ بخش شرقی طبقه منفی پنج به منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 30 نفر)

باز کردن قالب تیر هاری کف 3- شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3 نفر)

اجرای کاتر زنی بتن کف 3- شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2 نفر)

اجرای گل میخ بر روی کربل ستون ها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1 نفر)

قالب بندی دیوار حائل غربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 30 نفر)

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

((شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/2/4))

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98 نفر

آرماتور بندی دیوار برشی آسانسورغربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم15 نفر)

رزوه زنی آرماتور به منظور ایجاد وصله مکانیکی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2 نفر)

باز کردن اسکافلدگذاری و قالب بخش شرقی طبقه منفی 3 (تعداد افراد مشغول در این آیتم 30 نفر)

اجرای گل میخ بر روی کربل ستون ها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1 نفر)

قالب بندی دیوار حائل غربی طبقه 3- (تعداد افراد مشغول در این آیتم 30 نفر)

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/31پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 106 نفر

آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 28 نفر)

اجرای گل میخ روی کربل ستونها بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1 نفر)

قالب بندی دیوار حائل بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 19 نفر)

آرماتوربندی دیوار حائل بخش جنوب غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 23 نفر)

اسکافلد چینی و زیرسازی سقف رمپ بخش غربی طبقه منفی پنج به منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 24 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10 نفر)

عمل آوری بتن روی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1 نفر)

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/30پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 110 نفر

بازدید ناظر نظام مهندسی از سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار و دیوار حائل بخش غربی طبقه منفی سه

بتن ریزی سقف طبقه بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25 نفر )

قالب بندی لبه بازشوی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 17 نفر)

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18 نفر)

گل میخ زنی روی کربل ستونها بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1 نفر)

آرماتوربندی دیوار رمپ بخش شرقی و غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11 نفر)

آرماتوربندی دیوار حائل بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9 نفر)

آرماتور بندی دیوار آسانسور بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 15 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8 نفر)

ماله پروانه ای و سینی زدن بتن روی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6 نفر)

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/29پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 108 نفر

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد در این آیتم 19 نفر)

آرماتوربندی دیوار حائل غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 17 نفر)

کاتر زنی روی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3 نفر)

عمل آوری بتن سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار و رمپ بخش شرقی طبقه منفی شش به منفی پنج (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2 نفر)

آرماتور بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 27 نفر)

برش و خم آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8 نفر)

ترازکردن سقف در بخش شرقی طبقه منفی چهار ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 15 نفر)

قالب بندی و زیرسازی سقف در بخش شرقی طبقه منفی چهار ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 16 نفر)

گل میخ زنی روی کربل ستونها بخش شرقی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1 نفر)

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/28پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 110 نفر

آرماتوربندی دیوار حائل غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد آرماتور بندی دیوار برشی بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد مشغول در این آیتم 23 نفر) افراد در این آیتم 16 نفر)

نصب و اجرای داربست (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12 نفر)

 

خاکریزی و تسطیح خاک و قلوه ریزی پشت دیوار حائل (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5 نفر

قالب بندی و وافل گذاری سقف شرقی طبقه منفی چهار آرماتور بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12 نفر) مشغول در این آیتم 15 نفر)

برش و خم آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12 نفر)

اجرای اسکافلد در بخش شرقی طبقه منفی چهار ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 4 1 نفر)

گلمیخ زنی روی تیر CB(تعدادافرادمشغولدراینآیتم1نفر)

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/27پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98 نفر

بتن ریزی سقف طبقه بخش شرقی طبقه منفی چهار و رمپ بخش شرقی طبقه منفی شش به منفی پنج (تعداد افراد مشغول در این آیتم 17 نفر )

قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 16 نفر)

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 19 نفر)

اجرای سینی و ماله پروانه ای روی بتن سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6 نفر)

تراز کردن سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7 نفر)

آرماتوربندی دیوار حائل بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9 نفر)

آرماتور بندی دیوار آسانسور بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8 نفر)

قلوه ریزی و خاکریزی و تسطیح و متراکم سازی خاک پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4 نفر)

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/26پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه96 نفر

بازدید ناظر نظام مهندسی از آرماتوربندی و قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 28 نفر)

قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 22 نفر)

آرماتوربندی دیوار حائل بخش غربی طبقه منفی سه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11 نفر)

آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش غربی طبقه منفی سه(تعداد افراد مشغول در این آیتم 9 نفر)

بازکردن قالب سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم15 نفر)

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6 نفر)

خاکریزی و قلوه ریزی و تسطیح و متراکم سازی خاک پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5 نفر)

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی