شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/10پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 99نفر
بتن ریزی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر)
اسکافلدگذاری و زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
قالب بندی دیوار برشی رمپ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر) وافل گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
برش آرماتور های پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
اجرای داربست در ضلع شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
جوش کاری ستون های طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) خم کردن آرماتورهای مورد نیاز پروژه ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)
اجرای ماله پروانه ای جهت صیقل سازی سطح بتن (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/08پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 90نفر
قالب بندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 23نفر)
آرماتور بندی دیوار حائل ضلع شمالی( تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
خم و برش آرماتور های پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
قوطی کشی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
وافل گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
جوش کاری ستون های طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
اجرای داربست (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر) رزوه زنی آرماتورها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/07پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 91نفر
دکفراژ قالب های سقف طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 21نفر)
آرماتور بندی دیوار حائل ضلع شمالی( تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
خم و برش آرماتور های پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
قالب بندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
اسکافلد گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر) آرماتوربندی دیوار برشی کنار رمپ (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/06پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 91نفر
دکفراژ قالب های سقف طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 23نفر)
رزوه زنی آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) کیورینگ دیوار آسانسور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
آرماتور بندی دیوار برشی کنار رمپ ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 21نفر)
خم و برش آرماتور های پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
اسکافلد گذاری و زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/05پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 92نفر
آرماتوربندی سقف طبقه -3غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 23نفر)
کیورینگ بتن دیوار برشی آسانسور غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
اجرای برش آرماتورهای مورد نیاز پروژه ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
زیر سازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر)
وافل گذاری سقف طبقه -3غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
اسکافلدگذاری طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
دکفراژ قالب دیواربرشی آسانسور ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر )
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/04پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 91نفر
آرماتوربندی سقف طبقه -3غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 23نفر)
کیورینگ بتن سقف طبقه -3و دیوار برشی آسانسور غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر
اجرای خم آرماتورهای پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
اجرای برش آرماتورهای مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
زیر سازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
وافل گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
قالب بندی سقف طبقه -3غربی( تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/03پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 120نفر
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور طبقه -3غربی بخش شمالی( تعداد افراد مشغول در این آیتم 26نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور طبقه -3غربی بخش شمالی( تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
رزوه زنی آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) کیورینگ بتن سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
زیر سازی و وافل گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
خم و برش آرماتور های پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
آرماتورگذاری و آرماتور بندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 21نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل ضلع شمالی و جنوبی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
بتن ریزی دیوار برشی آسانسور غربی بخش شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/02پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 91نفر
آرماتورگذاری ضلع جنوب غرب سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور طبقه -3غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
رزوه زنی آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) اسکافلدگذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
کیورینگ بتن سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
زیرسازی و وافل گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 11
خم و برش آرماتور های پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
آرماتورگذاری و آرماتور بندی دیوار برشی آسانسور طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/03/01پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 123نفر
بتن ریزی سقف طبقه -3در شمال و جنوب ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 30نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور طبقه -3غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
رزوه زنی آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
اسکافلدگذاری و زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در ایتم 13 نفر)
وافل گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)
خم و برش آرماتور های پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
آرماتورگذاری و آرماتور بندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
اجرای ماله پروانه ای جهت پرداخت و صاف کردن سطح بتن (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
بتن ریزی دیوار برشی آسانسور غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/02/31پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 96نفر
قالب بندی دیوار برشی آسانسور طبقه -3غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور طبقه -3غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر)
وافل گذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 29نفر)
تخلیه و جابجایی آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر) اسکافلدگذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
خم و برش آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی