((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/07پروژه هما پارسه))
اسکافلدگذاری جهت زیرسازی کف -1شرقی آرماتوربندی کف همکف غربی
کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی طبقه -1و غربی طبقه همکف ، رمپ شرقی طبقه -2به -3و دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه 1-

کنترل تراز و شاقول کاری دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1توسط نقشه بردار (بخش جنوبی)

نظافت و پاکسازی طبقه -3 آرماتوربندی دیوار حائل شمالی طبقه -1
خم و برش آرماتورهای پروژه اجرا داربست در ضلع جنوب
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/06پروژه هما پارسه))
نظافت و پاکسازی طبقه -3 جوشکاری ستون های طبقه -2
دکفراژ قالب های دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1 قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1
آرماتوربندی کف همکف غربی خم و برش آرماتورهای پروژه
قالب گذاری دیوار حائل جنوب شرقی طبقه -1

کیورینگ بتن دیوار حائل -1شرقی و همکف غربی ، کف -1شرقی ، رمپ شرقی -2به -3و دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه 1-

بازکردن تیرمهاری های طبقه همکف شرقی اجرا داربست در ضلع جنوبی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/05پروژه هما پارسه))
بتن ریزی رمپ شرقی طبقه -2به -3

کنترل تراز و شاقول کاری دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1و کنترل سطح بتن ریزی رمپ شرقی طبقه -2به -3

پرداخت بتن با ماله پروانه ای و سینی خم و برش آرماتورهای پروژه
آرماتوربندی همکف غربی دکفراژ قالب های دیوار حائل شرقی طبقه -1
جداسازی تیرمهاری های طبقه همکف شرقی قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1
جوشکاری ستون های طبقه -2 نظافت و پاکسازی طبقه -3
کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی -1و غربی همکف ، رمپ شرقی طبقه 2- به 3- و کف 1- شرقی

اجرا داربست در ضلع جنوب

بتن ریزی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/04پروژه هما پارسه))
بتن ریزی دیوار حائل -1شرقی و همکف غربی در شب گذشته

قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه 1-

کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی طبقه ، -1دیوار حائل غربی طبقه همکف و کف -1شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی کف همکف غربی
جوشکاری ستون های طبقه -2 دکفراژ قالب های دیوار حائل غربی طبقه همکف
نظافت و پاکسازی طبقات -3و -6

کنترل خیز و تراز رمپ شرقی طبقه -2به -3 باز کردن تیرمهارهای طبقه همکف
اجرا کاتر بتن کف طبقه -1شرقی دکفراژ قالب های دیوار حائل شرقی طبقه -1
بتن ریزی رمپ شرقی طبقه -2به -3امشب انجام خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/03پروژه هما پارسه))
قالب بندی دیوار حائل غربی طبقه همکف

کنترل تراز و شاقول کاری دیوار حائل غربی طبقه همکف و شرقی طبقه 1-

جوشکاری ستون های طبقه -2 خم و برش آرماتورهای پروژه
آرماتوربندی کف همکف غربی داربست بندی ضلع شرقی طبقه -1
کیورینگ کف -1شرقی و دیوار حائل همکف غربی و -1شرقی

آرماتوربندی رمپ شرقی طبقه -2به -3 آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف
قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1 نظافت و پاکسازی طبقات
بتن ریزی دیوار حائل غربی طبقه همکف و دیوار حائل شرقی طبقه -1امشب انجام خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/02پروژه هما پارسه))
قالب بندی دیوار حائل غربی طبقه همکف

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه
آرماتوربندی کف همکف غربی داربست بندی ضلع شرقی طبقه -1
کیورینگ کف -1شرقی و دیوار حائل همکف غربی و -1شرقی

آرماتوربندی رمپ شرقی طبقه -2به -3 قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -1
قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1 نظافت و پاکسازی طبقات
جوشکاری ستون های طبقه -2

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/01پروژه هما پارسه))
بتن ریزی کف طبقه -1شرقی پرداخت بتن با ماله پروانه ای
قالب برداری دیوار ضلع غربی طبقه همکف با جرثقیل آرماتوربندی کف همکف غربی
خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف
آرماتوربندی دیوار حائل غربی طبقه همکف جوشکاری ستون های طبقه -2
آرماتوربندی رمپ شرقی طبقه -2به -3 قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -1
اجرا داربست ضلع شرقی طبقه -1 قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1
تخلیه آرماتورهای ورودی پروژه

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/06/30پروژه هما پارسه))
زیرسازی و وافل گذاری کف طبقه همکف غربی دکفراژ قالب های دیوار حائل همکف غربی
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه
زیرسازی رمپ شرقی طبقه -2به -3 دکفراژ قالب های دیوار حائل شرقی طبقه -1
کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی طبقه -1و غربی طبقه همکف

قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1

جوشکاری ستون های طبقه -2 آرماتوربندی رمپ شرقی طبقه -2به -3
آرماتوربندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف اجرای داربست در ضلع شمالی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/06/28پروژه هما پارسه))
قالب بندی دیوار حائل غربی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -1
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1 جوشکاری ستون های طبقه -2
زیرسازی کف طبقه همکف غربی کیورینگ بتن دیوار حائل جنوب غربی طبقه همکف
تخلیه آرماتورهای وارد شده به پروژه اجرا گل میخ ستون های طبقه همکف غربی
زیرسازی رمپ شرقی طبقه -2به -3

کنترل تراز و شاقول کاری دیوار حائل شرقی طبقه -1و غربی طبقه همکف

بتن ریزی دیوار حائل ضلع شرقی طبقه -1و دیوار حائل ضلع غربی طبقه همکف امشب اجرا خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/06/29پروژه هما پارسه))
بتن ریزی دیوار حائل شرقی طبقه -1و غربی طبقه همکف

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه -1 خم و برش آرماتورهای پروژه
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف جوشکاری ستون های طبقه -2
کیورینگ بتن دیوار حائل جنوب غرب طبقه همکف و شرق طبقه -1و غرب طبقه همکف

زیرسازی رمپ شرقی طبقه -2به -3 اجرا گل میخ ستون های طبقه همکف غربی
دکفراژ قالب دیوار حائل شرقی طبقه -1 زیرسازی کف طبقه همکف غربی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی