((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/06پروژه هما پارسه))
خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه -1
قالب بندی و آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

آرماتوربندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرقی طبقه همکف
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

اسکافلدگذاری و زیرسازی کف همکف شرقی

دکفراژ قالب کف -1شرقی وافل گذاری کف همکف شرقی
رزوه زنی آرماتورهای پروژه نصب و اجرا داربست در ضلع شرقی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/05پروژه هما پارسه))
خم و برش آرماتورهای پروژه زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

دکفراژ قالب ههای کف -1شرقی

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/04پروژه هما پارسه))
خم و برش آرماتورهای پروژه زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی
قالب بندی و آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

دکفراژ قالب کف -1شرقی دکفراژ قالب دیوار حائل شرقی طبقه همکف
دکفراژ قالب دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1 دکفراژ قالب کف -1شرقی
کیورینگ بتن کف -1و دیوار حائل شمال طبقه -1ضلع شرق آرماتوربندی دیوار حائل شال غربی طبقه همکف
نصب و اجرا داربست در ضلع شمال غرب اسکافلدگذاری جهت زیرسازی کف همکف شرقی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/03پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

خم و برش آرماتورهای پروژه

بتن ریزی کف طبقه -1شرقی بتن ریزی دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1
رزوه زنی آرماتورهای پروژه آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
آرماتوربندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف دکفراژ قالب دیوار حائل شرقی طبقه همکف
پرداخت بتن با ماله پروانه ای و سینی اجرا و نصب داربست در رمپ شمال غرب
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/02پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف دکفراژ قالب کف طبقه همکف غربی
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

خم و برش آرماتورهای پروژه

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

آرماتوربندی و قالب بندی کف -1شرقی

قالب بندی دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1 رزوه زنی آرماتورهای پروژه
زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی خیزدهی و کنترل تراز کف -1شرقی
همپوشانی ارت دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف کیورینگ بتن دیوار حائل طبقه -1و همکف شمال و شرق
نصب و اجرا داربست در ضلع شمالی قالب بندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/01پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی کف -1شرقی
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

زیرسازی کف همکف شرقی اسکافلدگذاری کف همکف شرقی
آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1 قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه همکف
زیرسازی کف -1شرقی دکفراژ قالب های کف همکف غربی
آرماتوربندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف کیورینگ بتن دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1
نصب و اجرا تیر آسانسور غربی طبقه همکف

بتن ریزی دیوار حائل شرقی طبقه همکف امشب انجام خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/30پروژه هما پارسه))
بتن ریزی دیوار حائل شمال شرق طبقه -1شب گذشته آرماتوربندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف
خم و برش آرماتورهای پروژه

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

زیرسازی کف همکف شرقی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
زیرسازی کف -1شرقی قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه همکف
دکفراژ قالب دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1 آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1
رزوه زنی آرماتورهای پروژه نصب و اجرا داربست در ضلع شمالی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/29پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

خم و برش آرماتورهای پروژه

آرماتوربندی کف طبقه -1شرقی کیورینگ بتن کف همکف غربی و دیوار برشی شرقی طبقه -1
زیرسازی کف همکف شرقی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
قالب بندی و شاقول کاری دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1

آرماتوربندی دیوار حائل شرقی طبقه همکف قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه همکف
آرماتوربندی دیوار حائل شمال غرب طبقه همکف نصب و اجرا داربست در ضلع شمالی
همپوشانی ارت دیوار حائل شرقی طبقه همکف دکفراژ قالب های کف همکف غربی
بتن ریزی دیوار حائل شرقی طبقه همکف امشب انجام خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/28پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف

خم و برش آرماتورهای پروژه زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی
آرماتوربندی کف طبقه -1شرقی

کیورینگ بتن کف همکف غربی و دیوار برشی شرقی طبقه -1 آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
قالب بندی دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1

آرماتوربندی دیوار حائل شرقی طبقه همکف دکفراژ قالب دیوار برشی رمپ شرقی طبقه -1
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/07/27پروژه هما پارسه))
بتن ریزی دیوار برشی رمپ شرقی طبقه -1شب گذشته دکفراژ قالب دیوار برشی رمپ شرقی طبقه -1
رزوه زنی آرماتورهای پروژه زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی
کیورینگ بتن کف همکف غربی و دیوار برشی رمپ شرقی طبقه -1

 

آرماتوربندی کف -1شرقی

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف قالب بندی دیوار حائل شمال شرقی طبقه -1
آرماتوربندی دیوار حائل شرقی طبقه همکف اجرا کاتر بتن کف -1شرقی
خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی