تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 77نفر
بتن ریزی کف طبقه 2- شرقی
تعداد افراد مشغول در این آیتم (24 نفر)
             
پرداخت بتن با ماله پروانه ای و سینی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 13 نفر)


کنترل سطح و تراز بتن در زمان بتن ریزی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5 نفر)

جوشکاری ستون های طبقه 2 –
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14 نفر)
دکفراژ قالب های کف طبقه 2- شرقی کیورینگ بتن کف طبقه 1- غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 16 نفر)
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5 نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 93نفر
بتن ریزی کف طبقه 1- غربی شب گذشته                                               پرداخت بتن کف طبقه غربی با ماله پروانه ای

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)


کنترل خیز و تراز کف طبقه 2- شرقی                                                        اجرای ایزوگام دیوار حائل ضلع شمالی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)

 

قالب بندی کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر) 
آرماتوربندی کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 22نفر)

 

آرماتوربندی دیوار حائل شمالی طبقه 2-                                                   اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی ضلع شمالی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


زیرسازی کف طبقه 2- غربی                                                                      کیورینگ بتن کف طبقه 1- غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 97نفر
جوشکاری ستون های طبقه 2-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)

 
آرماتوربندی کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 21نفر)

 
خم و برش آرماتورهای پروژه                                                             آرماتوربندی کف طبقه 1- غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)

قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11 نفر) 
کیورینگ کف طبقه شرقی و دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1 –                            قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 2- غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

خیزدهی و کنترل تراز کف طبقه 1- غربی                                             اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی ضلع غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 109نفر
آرماتوربندی کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)

 
اجرای دیوار محافظ بر روی عایق رطوبتی دیوار ضلع غربی                         اجرای گل میخ های ستون های طبقه همکف

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


خم و برش آرماتورهای پروژه                                                             آرماتوربندی کف طبقه 1- غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)

قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 1- غربی                                                   دکفراژ اسکافلد های کف طبقه غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)


 
جوشکاری ستون های طبقه 2-                                                                 رزوه زنی آرماتورهای پروژه

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


زیرسازی و قالب بندی کف طبقه 2- غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)


 
آرماتوربندی دیوار برشی رمپ شرقی طبقه 2                                             اسکافلدگذاری جهت زیرسازی کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)


قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)


 
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 116نفر
دکفراژ قالب های کف طبقه 1- غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)

 
خم و برش آرماتورهای پروژه                                                             اجرای کاتر بتن کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)

قالب بندی دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11 نفر)
زیرسازی و قالب بندی کف طبقه 1- غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)

 

قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)

  

آرماتوربندی کف طبقه 1- غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)

  

جوشکاری ستون های طبقه 2                                                                 اجرای ایزوگام دیوار حائل ضلع غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


کیورینگ بتن کف طبقه 2- شرقی و دیوار برشی طبقه 1-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


 
آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرق طبقه 2-                                             آرماتوربندی دیوار برشی ضلع شرقی طبقه 2-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


نقشه برداری و ارائه نقاط کوپلر                                                           دکفراژ قالب های کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر
کیورینگ بتن رمپ شرقی طبقه 3- به 4- ، دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1- و کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


 
خم و برش آرماتورهای پروژه                                                             جوشکاری ستون های طبقه 2-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)

دکفراژ قالب های کف و جمع آوری اسکافلدهای طبقه 1- غربی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 13 نفر) 
قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)

 

قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 1- غربی                                                   قالب بندی و زیرسازی کف طبقه 2- غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


اجرای گل میخ های ستون های طبقه همکف                                             دکفراژ قالب های کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


 
آرماتوربندی دیوار برشی رمپ شرقی طبقه 2-                                             آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرق طبقه 2-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)


تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 100نفر
بتن ریزی کف طبقه 2- شرقی و دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1-                     ادامه بتن ریزی رمپ شرقی طبقه 3- به 4-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)


کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی طبقه 2- ، رمپ شرقی طبقه 3- به 4- ، کف طبقه شرقی ، دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)

زیرسازی و قالب بندی کف طبقه 2- شرقی قسمت سوم
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)                                                   

دکفراژ قالب و اسکافلدهای کف طبقه 1- غربی                                               رزوه زنی آرماتورهای پروژه

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)


اجرای ایزوگام دیوار حائل غربی                                                             عملیات گل میخ زنی ستون های طبقه همکف

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


جوشکاری ستون های طبقه 2-                                                               عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)


تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 105نفر
آرماتوربندی کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)

زیرسازی کف طبقه 2- شرقی                                                                    عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


قالب بندی و اجرای قطع بتن کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)

قالب بندی دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)                                                 

دکفراژ قالب کف طبقه 1- غربی                                                                 جوشکاری ستون های طبقه 2-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)


عملیات رزوه زنی آرماتورهای پروژه                                                    اجرای گل میخ های ستون های طبقه همکف

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


اجرای ایزوگام دیوار حائل غربی                                                               آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرق طبقه 2-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)


کنترل تراز و خیزدهی کف طبقه 2- شرقی                                          کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی طبقه و رمپ طبقه 3- به 4- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

   

بتن ریزی کف طبقه 2- شرقی امشب اجرا خواهد شد.
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 122نفر
پرداخت بتن با ماله پروانه ای و سینی                                                 ادامه بتن ریزی رمپ شرقی طبقه 3- به 4-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)


آرماتوربندی کف طبقه 2- شرقی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)

زیرسازی کف طبقه 2- شرقی                                                               عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

قالب بندی دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11 نفر)
خیزدهی و تراز کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی طبقه 2- و رمپ شرقی طبقه 3- به 4-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

  

جوشکاری ستون های طبقه 2-                                                                  عملیات رزوه زنی آرماتورهای پروژه

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرق طبقه 2-                                               اجرای گل میخ ستون های طبقه همکف

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


قالب بندی کف طبقه 2- شرقی                                                                 اجرای ایزوگام دیوار حائل غربی

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)


تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 110نفر
قالب بندی و آرماتوربندی دیوار برشی رمپ غربی طبقه 1-

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)

عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه                                        رزوه زنی آرماتورهای پروژه

(تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)                                  (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

آرماتوربندی کف طبقه 2- شرقی
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)

زیرسازی کف طبقه 2- شرقی                                                               جوشکاری ستون های طبقه 2 –
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

آرماتوربندی رمپ شرقی طبقه 3- به 4 –
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 17 نفر)

اجرای ایزوگام دیوار حائل ضلع غربی کنترل تراز و شاقول کاری رمپ شرقی طبقه 3- به 4-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر) (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
دکفراژ قالب دیوار حائل ضلع شرقی طبقه 2-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)

اجرای گل میخ ستون های طبقه همکف                                                            کیورینگ بتن دیوار حائل شرقی طبقه 2-
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)                                                    (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

بتن ریزی رمپ شرقی طبقه 3- به 4- امشب انجام خواهد شد.
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی