شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/09پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 84نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر)

 

قالب بندی دیوار آسانسور بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر) آجرچینی دبوار محافظ عایق پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)

 

بازکردن قالب سقف بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر) خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/07پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 76نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر) قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)

 

اسکافلد گذاری و زیرسازی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر) خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)

 

بازکردن قالب سقف بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر) قالب بندی دیوار آسانسور بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/06پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 68نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر) قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)

 

قالب بندی دیوار آسانسور بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر) آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)

 

اسکافلد گذاری و زیرسازی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر) خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

 

بازکردن قالب سقف بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) اجرای عایق رطوبتی پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/01/05پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 59نفر

 

 

 

قالب بندی دیوار آسانسور بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر) بازکردن قالب سقف بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) جابه جایی آرماتور و وسایل مورد نیاز برای آرماتوربندی و قالب بندی سقف توسط تاورکرین (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/27پروژه هما پارسه

آخرین روز کاری سال شروع عملیات اجرایی سال جدید از 1402/1/5

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 117نفر

روز 1401/12/25به علت باران شدید عملیات اجرای متوقف بود

 

 

 

جمع آوری، انتقال و اجرای اسکافلد در سقف -4شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 30نفر) آرماتور بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر) خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر) رزوه زنی آرماتور به منظور ایجاد وصله مکانیکی دررمپ ها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) باز کزدن داربست در محل رمپ شرقی ئ اجرای داربست پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/24پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 117نفر

 

 

بتن ریزی دیوار حائل شمالی بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر)

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر) خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر) رزوه زنی آرماتور به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتور های طولی دیوار آسانسور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

اسکافلدگذاری و زیر سازی قالب بندی سقف -4شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر) قالب بندی دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/23پروژه هما پارسه

 تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 130نفر

 

 

 

آرماتور بندی سقف بخش شرقی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 30نفر )

 

وافل گذاری و قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 35نفر )

 

بتن ریزی دیوارحائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر) برش و خم آرماتور ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

قالب بندی دیوارحائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) آرماتوربندی بندی دیوارحائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم10 نفر)

 

نصب و اجرای اسکافلد و زیر سازی سقف -4شرق ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/22پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 125نفر

 

 

آرماتور بندی سقف بخش شرقی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 30نفر )

 

وافل گذاری و قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 35نفر )

 

اجرای قلوه ریزی ، متراکم نمودن و خاکریزی پشت دیوار حائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) برش و خم آرماتور ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

قالب بندی دیوارحائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر) آرماتوربندی بندی دیوارحائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم10 نفر)

 

نصب و اجرای اسکافلد و زیر سازی سقف -4شرق ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/21پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 131نفر

 

 

آرماتور گذاری ،قالب بندی و وافل ها گذاری سقف بخش شرقی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 35نفر )

 

رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر) نصب و اجرای داربست ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)

 

اجرای قلوه ریزی ، متراکم نمودن و خاکریزی پشت دیوار حائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر) برش و خم آرماتور ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)

 

اجرای کاتر زنی بتن (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر) عملیات بتن ریزی دیوار حائل رمپ قسمت شمال بخش شرقی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم )17

 

قالب بندی دیوارها ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر) نصب و اجرای اسکافلد ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر)

 

بتن ریزی دیوار حائل شمالی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر )

 

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/20پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 117نفر

 

 

 

اجرای اسکافلدها ی سقف طبقه -4بخش شرقی ( افراد مشغول در این آیتم 31نفر ) اجرای زیر سازی جهت قالب بندی سقف طبقه -4بخش شرقی ( افراد مشغول در این آیتم 41نفر )

 

پخش و متراکم کردن خاک در پشت زهکشی دیوارحائل شرقی (افراد مشغول در این آیتم 2نفر) باز کردن قالب دور سقف -4بخش غرب (افراد مشغول در این آیتم 6نفر)

 

آرماتوربندی دیوار حائل شمالی طبقه ( -4افراد مشغول در این آیتم 10نفر) قالببندی دیوار حائل شمالی طبقه ( -4افراد مشغول در این آیتم 15نفر)

 

برش و خم آرماتور مورد نیاز (افراد مشغول در این آیتم 10نفر) رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط معاونت فنی مهندسی و اجرایی