تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 101نفر
اسکافلدگذاری سقف طبقه ( -۲تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
رزوه زنی آرماتورها( تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) نظافت و پاکسازی طبقه (-۴تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
عملیات کیورینگ بتن دیوار برشی ، دیوار حائل و کف طبقه ( -2تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل ضلع غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل ضلع شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
دکفراژ اسکافلدهای سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
آرماتورگذاری و آرماتوربندی رمپ شمال غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر
اسکافلدگذاری سقف طبقه ( -۲تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
عملیات کیورینگ بتن کف و دیوار برشی طبقه ( -۲تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
عملیات رزوه زنی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) نظافت و پاکسازی طبقه ( -۴تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
دکفراژ قالب های دیوار حائل غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
دکفراژ اسکافلدهای طبقه ( -۳تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
آرماتورگذاری و آرماتوربندی رمپ شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 14نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 102نفر
بتن ریزی سقف طبقه -۳شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
پرداخت سطح بتن با ماله پروانه ای ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
نقشه برداری سقف طبقه ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) عملیات کیورینگ بتن (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
دکفراژ قالب دیوار برشی آسانسور غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
اسکافلدگذاری سقف طبقه ( -2تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
دکفراژ اسکافلدهای سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
رزوه زنی آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) دکفراژ قالب دیوار حائل غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
زیرسازی رمپ شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 114نفر
دکفراژ اسکافلدهای طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
تراز کردن سقف با تراز لیزری ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
زیر سازی رمپ شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر) رزوه زنی آرماتورها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -3شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
اجرای قطع بتن و قالب بندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
عملیات خم و برش آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
دکفراژ اسکافلدهای طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
کیورینگ بتن (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر) همپوشانی ارت (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
بتن ریزی دیوار حائل غربی و دیوار برشی آسانسور غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
مراقبت از بتن ریخته شده در برابر آفتاب (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
نقشه برداری دیوار برشی آسانسور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر) عملیات گل میخ زنی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

بیشتر بخوانید

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 108نفر
نقشه برداری ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) کیورینگ بتن( تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)
قالب بندی دیوار حائل غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
عملیات خم و برش آرماتورهای مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
دکفراژ قالب دیوار برشی آسانسور غربی ضلع جنوبی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -3بخش شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
عملیات تراز کردن سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
زیرسازی رمپ شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -4غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 117نفر
بتن ریزی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه ( -2تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی شرقی طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) اجرای داربست در چاله آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
نظافت و پاکسازی طبقه ( -5تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) رزوه زنی آرماتورها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
قالب بندی دیوار حائل غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
نقشه برداری (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر) اجرای گل میخ ستون ها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه ( -2تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور ضلع غربی طبقه -2بخش شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه -3ضلع شرقی(تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)
اجرای خم و برش آرماتورهای مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 108نفر
قالب بندی دیوار برشی آسانسور ضلع غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
قالب بندی دیوار حائل ضلع غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
آرماتورگذاری و آرماتور بندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
خم و برش آرماتورهای مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور ضلع غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
آرماتورگذاری و آرماتوربندی سقف طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
اسکافلد گذاری رمپ شمالی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
عملیات جوشکاری ستون (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
کیورینگ بتن دیوار جنوب(تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) اجرای گل میخ (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)
نظافت و پاکسازی طبقات (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) عملیات رزوه زنی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 112نفر
دکفراژ قالب سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر)
عملیات جوشکاری ستون طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
قالب بندی سقف طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسورشرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) رزوه زنی آرماتورها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
اجرای خم و برش آرماتورهای پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
آرماتورگذاری سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
دکفراژ قالب دیوار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
قالب بندی دیوار برشی آسانسور ضلع غربی طبقه ( -2تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر)
اجرا همپوشانی ارت (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) نظافت و پاکسازی طبقات (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 109نفر
جایگذاری تیر چاله آسانسور ضلع شرقی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
بتن ریزی دیوار حائل ضلع جنوبی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل غرب(تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر) رزوه زنی آرماتورها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر)
اجرای خم و برش آرماتورهای پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
زیرسازی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
دکفراژ اسکافلدهای طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)
عملیات جوشکاری ستون های طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
زیرسازی سقف طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر) دکفراژ و جمع آوری داربست (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 96نفر
دکفراژ اسکافلدهای طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 11نفر)
اجرای خم و برش آرماتورهای پروژه ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
آرماتوربندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)
زیرسازی و قالب بندی سقف طبقه ( -3تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر)
قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر)
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی