با سلام و عرض ادب خدمت سهامداران تعاونی هما پارسه

اطلاعیه شماره 61 به خدمت شما عزیزان میرسد :

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/10/08پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 92نفر

 

 

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور بخش شرقی طبقه منفی پنج (افراد
مشغول در این آیتم 28نفر)
ایجاد شیار روی سقف با کاتر بتن در بخش شرقی طبقه منفی پنج (افراد
مشغول در این آیتم 2نفر)

 

قالب بندی و زیرسازی سقف رمپ بخش غربی طبقه منفی پنج به منفی
چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)
قالب بندی و زیرسازی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 17نفر)

 

رزوه زنی آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتور طولی دیوار
آسانسور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)
اجرای گل میخ روی کربل ستونها بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 1نفر)

 

آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم 25نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/10/07پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 91نفر

 

 

 

 

 

قالب بندی و زیرسازی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 27نفر)
آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم
28نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) اجرای گل میخ روی کربل ستونها بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 1نفر)

 

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور بخش شرقی طبقه منفی پنج (افراد مشغول در این آیتم 26نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/10/05پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 97نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم 28
نفر)
بازکردن قالب سقف بخش شرقی طبقه منفی شش (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 15نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)
خم و برش آرماتور مورد نیاز (افراد مشغول در این آیتم 12نفر)

 

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 19نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور بخش شمال شرقی طبقه منفی پنج
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 22نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/10/04پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 67نفر

 

 

 

بازکردن قالب و اجرای پایه های اطمینان سقف غربی طبقه منفی شش (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
خم و برش آرماتور مورد نیاز (افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

سوراخ کاری به منظور کاشت آرماتور رمپ بخش شرقی طبقه منفی شش به
منفی پنج (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)
بازکردن قالب سقف و اجرای پایه اطمینان بخش شرقی طبقه منفی شش
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 27نفر)

 

به دلیل شرایط بد جوی سایر فعالیت های کارگاه متوقف بوده است.

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/10/03پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 15نفر

 

به دلیل شرایط بد جوی سایر فعالیت های کارگاه متوقف بوده است.

 

 

بازکردن قالب سقف و زدن پایه اطمینان بخش غربی طبقه منفی شش (تعداد
افراد در این آیتم 12نفر)
خم و برش آرماتور (تعداد افراد در این آیتم 3نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/10/02پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 64نفر

 

 

قالب بندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم 18
نفر)
آرمانوربندی دیوار برشی آسانسور بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 19نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
بازکردن قالب سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (افراد مشغول در این آیتم
15نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) گل میخ زنی روی کربل ستونهای بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 1نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/10/01پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 96نفر

 

 

 

 

قالب بندی سقف رمپ بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم
14نفر)
قالب بندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم 18
نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
تخلیه اسکافولد جهت اجرای سقف منفی پنج (افراد مشغول در این آیتم 12
نفر)

 

بستن داربست برای آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه منفی
پنج (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)
آرمانوربندی دیوار برشی آسانسور بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 21نفر)

 

خم و برش آرماتور (افراد مشغول در این آیتم 9نفر) بازکردن قالب سقف بخش غربی طبقه منفی شش (افراد مشغول در این آیتم
17نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/09/30پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 90نفر

 

قالب بندی سقف رمپ بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم
15نفر)
قالب بندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم 19
نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)
بازکردن قالب دیوار حائل بخش جنوب غربی طبقه منفی پنج (افراد مشغول
در این آیتم 12نفر)

 

آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 16نفر)
اجرای گل میخ روی کربل ستونهای طبقه منفی پنج (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 1نفر)

 

اجرای پایه های اطمینان سقف بخش غربی طبقه منفی شش (افراد مشغول
در این آیتم 9نفر)
بازکردن قالب سقف بخش غربی طبقه منفی شش (افراد مشغول در این آیتم
17نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/09/29پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر

 

 

آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد در این آیتم 18
نفر)
تخلیه اسکافولد مورد نیاز کارگاه (تعداد افراد در این آیتم 8نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
قالب بندی و زیر سازی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (افراد مشغول در
این آیتم 21نفر)

 

نصب تیر باکس آسانسور بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 12نفر)
اجرای گل میخ روی کربل ستونهای طبقه منفی پنج (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 1نفر)

 

قالب بندی و زیرسازی سقف رمپ بخش غربی طبقه منفی پنج (افراد مشغول
در این آیتم 9نفر)
آرماتوربندی دیوار برشی بخش شرقی طبقه منفی پنج (افراد مشغول در این
آیتم 27نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی