شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/11پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 42نفر

 

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز پروژه ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) تخلیه تیرهای چاله آسانسور و جابه جایی آرماتور توسط جرثقیل (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

 

بازکردن قالب و زیرسازی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 28نفر)

 

به دلیل شرایط بد جوی امکان آرماتوربندی و قالب بندی وجود نداشته است

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/10پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 96نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 23نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 11نفر)

 

آرماتور بندی دیوار حائل بخش شمال غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 14نفر)
بازکردن کاور روی قالب بعد از اتمام دوره عمل آوری بتن بخش شرقی طبقه
منفی پنج (تعداد افراد مشغول در این آیتم 6نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) بازکردن قالب دیوار حائل بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 10نفر)

 

تخلیه پروفیل قوطی مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) قالب بندی دور بازشو سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 6نفر)

 

تسطیح و جابه جایی خاک توسط بابکت و متراکم سازی خاک با غلتک راه
سازی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
تراز کردن و اجرای خیز منفی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 8نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/09پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 25نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 20نفر)

 

آرماتور بندی دیوار حائل بخش شمال غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 12نفر)
آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 15نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) تخلیه و حمل قالب وافل مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5
نفر)

 

رزوه زنی آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتور طولی دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
تراز کردن سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد مشغول در این
آیتم 10نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/08پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 97نفر

 

 

 

بتن ریزی دیوار رمپ بخش شمال غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 7نفر)
بتن ریزی دیوار حائل بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 8نفر)

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 23نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 20نفر)

 

آرماتور بندی دیوار حائل بخش شمال غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 11نفر)
قالب بندی دیوار حائل بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 12نفر)

 

تخلیه خاک مورد نیاز پروژه تسطیح و متراکم سازی خاک پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 4نفر)

 

رزوه زنی آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتور طولی دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 10نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/06پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 99نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 26نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 23نفر)

 

آرماتور بندی دیوار حائل بخش شمال غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 13نفر)
قالب بندی دیوار حائل بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 12نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) تسطیح و متراکم سازی خاک پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 4نفر)

 

رزوه زنی آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتور طولی دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
آرماتوربندی دیوار حائل بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 10نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/05پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 29نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 24نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) تسطیح و متراکم سازی خاک پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 4نفر)

 

رزوه زنی آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتور طولی دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
حمل و تخلیه پروفیل مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5
نفر)

 

آرماتور بندی دیوار حائل بخش جنوب و شمال غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 25نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/04پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 96نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 25نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 20نفر)

 

قالب بندی دیوار حائل بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 11نفر)
آرماتور بندی دیوار حائل بخش جنوب غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 15نفر)

 

بازدید ناظر شهرداری از آرماتوربندی دیوار حائل غربی طبقه منفی چهار و
دادن اجازه قالب بندی
تخلیه آرماتور توسط جرثقیل (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) تسطیح و متراکم سازی خاک پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 4نفر)

 

رزوه زنی آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتور طولی دیوار آسانسور
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
حمل و تخلیه قالب مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/03پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 17نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 18نفر)

 

قالب بندی دیوار رمپ بخش شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 8نفر)
قالب بندی دیوار رمپ بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 14نفر)

 

تخلیه خاک مورد نیاز پروژه آرماتوربندی دیوار حائل بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 13نفر)

 

خم و برش آرماتور مورد نیاز (تعداد افراد مشغول در این آیتم 9نفر) تسطیح و متراکم سازی خاک پشت دیوار حائل شمالی (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 4نفر)

 

بستن داربست بخش شرقی به منظور ایجاد زیر پایی برای آرماتوربندی
دیوار حائل شمالی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
حمل و تخلیه سرجک مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5
نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/02پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر

 

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 14نفر)
قالب بندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در این
آیتم 15نفر)

 

آرماتوربندی دیوار حائل بخش شمال غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 10نفر)
قالب بندی دیوار رمپ بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 14نفر)

 

تخلیه خاک مورد نیاز پروژه آرماتوربندی دیوار حائل بخش جنوب غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 15نفر)

 

آرماتوربندی دیوار حائل بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 11نفر)
آرماتوربندی دیوار آسانسور بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 13نفر)

 

اجرای رزوه کاری آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتورهای طولی
دیوار برشی آسانسور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)
حمل و تخلیه پروفیل مورد نیاز پروژه (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5
نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

))شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/01پروژه هما پارسه((
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 99نفر

 

 

آرماتوربندی سقف بخش شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول در
این آیتم 14نفر)
قالب بندی سقف بخش شمال شرقی طبقه منفی پنج ( تعداد افراد مشغول
در این آیتم 15نفر)

 

آرماتوربندی دیوار رمپ بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 14نفر)
قالب بندی دیوار رمپ بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد افراد مشغول در
این آیتم 15نفر)

 

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور بخش غربی طبقه منفی چهار (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
برداشتن عایق حرارتی روی بتن سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 8نفر)

 

قالب بندی و زیرسازی سقف بخش جنوب شرقی طبقه منفی پنج (تعداد
افراد مشغول در این آیتم 12نفر)
اجرای داربست پله بخش جنوب غربی و داربست برای زیر پایی قالب بندی دیوار
حائل بخش جنوب شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 8نفر)

 

اجرای رزوه کاری آرماتور به منظور وصله مکانیکی در آرماتورهای طولی
دیوار برشی آسانسور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)
حمل و تخلیه خاک مورد نیاز پروژه

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی