با سلام خدمت سرمایه گذاران و اعضای پروژه هما پارسه

اطلاعیه مربوط به افزایش اقساط ماهانه پروژه به شرح زیر میباشد

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/08هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 114نفر

 

 

 

آرماتوربندی محل قرارگیری آسانسور طبقه -4غربی (افراد مشغول در این آیتم10 نفر) آرماتوربندی سقف وافل بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)

 

زیر سازی و اجرای قالب بندی سقف (افراد مشغول در این آیتم 17نفر) نصب و اجرای داربست ( تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر )

 

باز کردن قالب دیوار حائل جنوبی بخش شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 7نفر) رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

اجرای اسکافلد برای سقف غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 27نفر) اجرای دیوار چینی محافظ عایق رطوبتی بر روی دیوار حائل (تعداد افراد مشغول در این آیتم 3نفر)

 

برش و خم آرماتور ( افراد مشغول در این آیتم 8نفر ) اجرای خاکریزی و متراکم نمودن آن پشت دیوار حائل شمالی و شرقی ( افراد مشغول در این آیتم 4نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/07هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 98نفر

 

 

 

آرماتوربندی دال محل آسانسور طبقه -4غربی (افراد مشغول در این آیتم 10نفر) آرماتوربندی سقف وافل بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)

 

زیر سازی و اجرای قالب بندی سقف (افراد مشغول در این آیتم 28نفر)

 

نصب و اجرای داربست (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر) رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

اجرای اسکافلد برای سقف غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 17نفر) گل میخ زنی روی ستون (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)

 

برش و خم آرماتور ( افراد مشغول در این آیتم 7نفر ) اجرای عایق کاری پشت دیوار حائل شمالی و شرقی ( افراد مشغول در این آیتم 5نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/06پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 96نفر

 

 

 

آرماتوربندی دیوار آسانسور طبقه( -4افراد مشغول در این آیتم 10نفر) آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 16نفر)

 

آرماتوربندی دیوار برشی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر) رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

اجرای اسکافلد برای سقف غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر) برش و خم آرماتور ( افراد مشغول در این آیتم 10نفر )

 

اجرای خاکریزی و متراکم نمودن آن پشت دیوار حائل شمالی و شرقی ( افراد مشغول در این آیتم 4نفر)
تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/05پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 92نفر

 

 

 

آرماتوربندی دیوار آسانسور طبقه( -4افراد مشغول در این آیتم 10نفر) آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 20نفر)

 

اجرای داربست بندی در ضلع شمال و شرق (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

اجرای اسکافلد برای سقف غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر) برش و خم آرماتور ( افراد مشغول در این آیتم 10نفر )

 

زیر سازی و اجرای قالب بندی سقف (افراد مشغول در این آیتم 25نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/04پروژه هما پارسه

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 95نفر

 

 

 

آرماتوربندی دیوار برشی بخش شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 15نفر) بتن ریزی دیوار حائل جنوبی بخش شرقی (تعداد افراد در این آیتم 16 نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار ها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر) گل میخ زنی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)

 

قالب بندی و وافل گذاری (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر) آرماتور بندی سقف بخش غربی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 15 نفر)

 

اجرای اسکافلد در بخش غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم20نفر) برش و خم آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

خاکریزی وتسطیح و متراکم نمودن خاک پشت زهکشی دیوار شمالی و شرقی (تعداد افراد مشغول در این آیتم 4نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/03پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 95نفر

 

 

 

آرماتوربندی دیوار برشی بخش شرقی طبقه منفی چهار (تعداد افراد
مشغول در این آیتم 23نفر)
قالب بندی دیوار حائل جنوبی بخش شرقی (تعداد افراد در این آیتم 16
نفر)

 

رزوه زنی به منظور ایجاد وصله مکانیکی در آرماتورهای دیوار
(تعداد افراد مشغول در این آیتم 2نفر)
گل میخ زنی روی تیر ( CBتعداد افراد مشغول در این آیتم 1نفر)

 

قالب بندی و وافل گذاری (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر) آرماتور بندی سقف بخش غربی طبقه منفی پنج (تعداد افراد مشغول
در این آیتم 15نفر)

 

اجرای اسکافلد در بخش غربی ( تعداد افراد مشغول در این آیتم
1 4نفر)
برش و خم آرماتور (تعداد افراد مشغول در این آیتم 12نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/12/02پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 93نفر

 

 

وافل گذاری سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 18نفر)

 

آرماتوربندی دیوار رمپ شرقی طبقه( -4افراد مشغول در این آیتم 18نفر) آرماتوربندی دیوارحائل جنوب شرقی طبقه(–4افراد مشغول در این آیتم 11نفر)

 

قالب بندی بخش غربی ( افراد مشغول در این آیتم ) 9 رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

اجرای اسکافلددر سقف غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) برش و خم آرماتور ( افراد مشغول در این آیتم 10نفر )

 

اجرای گل میخ بر روی کربل های سقف (افراد مشغول در این آیتم 1نفر) اجرای خاکریزی و متراکم نمودن آن پشت دیوار حائل شمالی(افراد مشغول در این آیتم 4نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/30پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 99نفر

 

 

قالب بندی و وافل گذاری سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این
آیتم 10نفر)
آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

اجرای دیوار محافظ بر روی عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی (افراد مشغول در این
آیتم 3نفر)
جمع آوری واجرای نصب اسکافلد ها و اجرای پایه اطمینان کف (-3افراد مشغول در این
آیتم 25نفر)

 

آرماتور بندی دیوار برشی شرقی طبقه( -4افراد مشغول در این آیتم 15نفر) برش و خم آرماتور (افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

بستن قالب و تنظیم نمودن آرماتور ها دیوار برشی آسانسور غربی طبقه ( -4تعداد
افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

اجرای بتن قسمت شمالی دیوار برشی آسانسور بخش غرب طبقه ( -4افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

اجرای گل میخ بر روی کربل های سقف (افراد مشغول در این آیتم 1نفر) اجرای زهکشی قلوه ریزی و خاکریزی و متراکم نمودن آن پشت دیوار حائل شمالی(افراد
مشغول در این آیتم 3نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1401/11/29پروژه هما پارسه
تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 90نفر

 

 

 

قالب بندی و وافل گذاری سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این
آیتم 13نفر)
آرماتوربندی سقف بخش غربی طبقه ( -4تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

آرماتوربندی دیوار حائل شمال شرقی طبقه ( -4افراد مشغول در این آیتم 5نفر) جمع آوری واجرای نصب اسکافلد ها و اجرای پایه اطمینان کف (-3افراد مشغول در این
آیتم 25نفر)

 

آرماتور بندی دیوار برشی شرقی طبقه( -4افراد مشغول در این آیتم 15نفر) برش و خم آرماتور (افراد مشغول در این آیتم 10نفر)

 

بستن قالب و تنظیم نمودن آرماتور ها دیوار برشی آسانسور غربی طبقه ( -4تعداد
افراد مشغول در این آیتم 10نفر)
رزوه زنی آرماتور های مورد نیازه پروژه (افراد مشغول در این آیتم 2نفر)

 

تهیه و تنظیم توسط مسئول دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی