((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/26پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه کنترل خیز و تراز کف همکف شرقی
نصب و اجرای حفاظ طبقه همکف اجرای دیوار کحافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی
قالب بندی کف طبقه همکف شرقی جهت بتن ریزی

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/25پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه

نصب و اجرای حفاظ طبقه همکف دکفراژ قالب رمپ شمالی جنوبی طبقه -1به همکف
دکفراژ قالب بازشوهای کف طبقه همکف غربی نصب و اجرای ایزوگام دیوار حائل غربی
اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی قلوه ریزی و فعالیت غلتک و لودر
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/24پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه

دکفراژ قالب کف طبقه همکف شرقی

فعالیت لودر و غلتک در ضلع شمالی زیرسازی و قالب بندی کف طبقه همکف شرقی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/23پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل غربی
زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی

دکفراژ اسکافلدهای کف -1غربی

فعالیت غلتک و لودر

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/22پروژه هما پارسه))
زیرسازی کف همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی تیرهای چاله آسانسور شرقی
زیرسازی دال چاله آسانسور همکف شرقی دکفراژ کف همکف شرقی
دکفراژ قالب کف همکف شمال غربی

خاکریزی ، قلوه ریزی ، فعالیت غلتک و لودر

اجرا ایزوگام دیوار حائل شمالی

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/15پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف همکف شرقی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی

خم و برش آرماتورهای پروژه زیرسازی و قالب بندی کف همکف شمال غربی
آرماتوربندی کف همکف غربی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی
خاکریزی ، قلوه ریزی ، فعالیت غلتک و لودر

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

لیست افراد واجد شرایط داوطلبی سمت هیات مدیره و بازرسی انتخابات تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی ج.ا.ا  1402

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/14پروژه هما پارسه))
بتن ریزی رمپ غربی طبقه همکف در شب گذشته خم و برش آرماتورهای پروژه
زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی

آرماتوربندی کف همکف غربی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی

آرماتوربندی کف همکف شرقی

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی خاکریزی و قلوه ریزی ، فعالیت لودر و غلتک
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/13پروژه هما پارسه))
زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف شرقی خم و برش آرماتورهای پروژه
آرماتوربندی کف همکف شرقی

اسکافلدگذاری جهت زیرسازی کف همکف شرقی آرماتوربندی رمپ غربی طبقه همکف به -1
خاکریزی ، قلوه ریزی ، فعالیت بابکت و غلتک

بتن ریزی رمپ غربی طبقه همکف به -1امشب انجام خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی