((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/03پروژه هما پارسه))
خیزدهی کف طبقه همکف غربی

دکفراژ قالب کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
آرماتوربندی کف همکف شرقی 

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی ضلع شمالی قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف غربی
قالب بندی کف طبقه همکف شرقی خم و برش آرماتورهای پروژه
قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف کیورینگ بتن کف طبقه همکف شرقی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/02پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف همکف غربی

آرماتوربندی کف همکف شرقی خم و برش آرماتورهای پروژه
بتن ریزی کف همکف شرقی

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی ضلع شمالی قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف غربی
دکفراژ قالب دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف خیزدهی کف طبقه همکف شرقی
قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی
پرداخت بتن با سینی بتن ریزی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/01پروژه هما پارسه))
شاقول کاری دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه
قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف شرقی

آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی

آرماتوربندی کف طبقه همکف غربی

قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف خیزدهی کف طبقه همکف شرقی
آرماتوربندی دیوار رمپ غربی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
بتن ریزی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف

اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل شمالی

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/30پروژه هما پارسه))
دکفراژ پایه اطمینان کف طبقه -2 آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی
آرماتوربندی کف همکف غربی

آرماتوربندی کف همکف شرقی

اجرا ایزوگام و محافظ عایق رطوبتی دیوار حائل ضلع شمال

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/29پروژه هما پارسه))
بتن ریزی کف -1غربی در شب گذشته آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
دکفراژ قالب کف -1غربی (انتها رمپ همکف به )-1 کیورینگ بتن کف -1غربی
خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی کف همکف غربی
قالب بندی و زیرسازی کف همکف غربی

قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی

آرماتوربندی کف همکف غربی قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
قالب بندی و آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

دکفراژ کف -1شرقی اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی ضلع شمال
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/28پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی کف رمپ غربی طبقه همکف

قالب بندی و زیرسازی کف همکف غربی

خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی
آرماتوربندی کف همکف شرقی

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

نصب تیر دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف
قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف دکفراژ کف -1شرقی
رزوه زنی آرماتورهای پروژه آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
بتن ریزی کف -1غربی (پایین دست رمپ غربی طبقه همکف) امشب انجام خواهد شد
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/27پروژه هما پارسه))
دکفراژ قالب کف -1شرقی قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

خم و برش آرماتورهای پروژه

قالب بندی کف همکف شرقی

زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی

آرماتوربندی رمپ غربی طبقه همکف دکفراژ کف همکف غربی
رزوه زنی آرماتورهای پروژه آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/26پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی رمپ غربی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار جائل جنوب شرقی طبقه همکف
خم و برش آرماتورهای پروژه جمع آوری و دکفراژ اسکافلدهای کف -1شرقی
قالب بندی و زیرسازی رمپ غربی طبقه همکف

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/25پروژه هما پارسه))
آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

خم و برش آرماتورهای پروژه زیرسازی کف همکف غربی
زیرسازی کف همکف شرقی
آرماتوربندی کف رمپ غربی طبقه همکف
دکفراژ قالب کف طبقه همکف دکفراژ قالب کف -1شرقی
آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف

تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی

 

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/24پروژه هما پارسه))
کیورینگ بتن دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف زیرسازی رمپ غربی طبقه همکف
زیرسازی کف همکف شرقی

اسکافلدگذاری و زیرسازی کف همکف غربی

دکفراژ کف همکف غربی

آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف

آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف دکفراژ قالب دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف
عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه دکفراژ قالب کف -1شرقی
تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی