بایگانی برچسب برای: برگزاری مجمع

تاریخ انتشار آگهی :۱۴۰۱/۰۶/۱۹
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۴۰۰۴۴۷

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول راس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ در‌ محل پروژه هما پارسه واقع در تهران اتوبان شهید خرازی _شهرک شهید باقری _بلوار پروفسور سمیعی _بلوار مظفربالاتر از برج های سفید _پروژه هما پارسه تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

۱:‌ کاندیدای تصدی هیات مدیره /بازرسین بایستی ظرف ۵ (پنج) روز از انتشار آگهی نوبت اول جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند .

۲: در صورتیکه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می‌توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی را به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند ،تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .لازم به ذکر است تایید نماینده تام الاختیار با بازرس تعاونی واحدی از اعضای هیئت مدیره تعاونی خواهد بود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یک روز قبل از مجمع به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز طرفین ( عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

۳: ضمنا یادآوری می‌شود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء ( نصف +۱) رسمیت می‌یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می‌شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و‌حاضر ) نافذ و‌ معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین بودجه سال جاری ۱۴۰۱

۳- انتخاب عضو علی البدل هیات مدیره

۴- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل

۵- تعیین جدول اقساط سالانه پروژه هما پارسه

۶- اصلاح آیین نامه معاملات شرکت تعاونی

۷- ارائه گزارش اخراج اعضاء پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۱۴۰۰

۸- گزارش تغییرات تعداد اعضاء

۹- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ وام پس از اخذ سند

۱۰- تصویب پاداش هیات مدیره و بازرسین در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار اگهی۱۴۰۱/۰۶/۱۹

شرکت تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هواپیمایی ج.ا.ا شماره ثبت:۴۰۰۴۴۷
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت ۱۰:۰۰‌ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ در محل پروژه هما پارسه واقع در تهران -اتوبان شهید خرازی-شهرک شهید باقری-بلوار پروفسور سمیعی-بلوار مظفر -بالاتر از برج های سفید-پروژه هما پارسه تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

توجه: درصورتیکه هریک از اعضا نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی را به یک نماینده تام الاختیار واگذار کنند.تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.

لازم به ذکر است تایید نماینده تام الاختیار با بازرس تعاونی واحدی از اعضای هیئت مدیره تعاونی خواهد بود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تایک روز قبل از مجمع به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز طرفین (عضویت متقاضی واهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور اکثریت اعضا(نصف+۱) رسمیت می یابد و تصمیماتی که درآن اتخاذ می شود برای کلیه اعضا (اعم از غائب و مخالف ‌حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:

۱- اصلاح ماده ۵ اساسنامه- تغییر نشانی شرکت.(اقامتگاه قانونی)

۲-‌ اصلاح ‌تغییر ماده ۱۸ اساسنامه.

۳- اصلاح ‌تغییر ماده ۲۱ اساسنامه.(افزایش تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره)