در این صفحه شما میتوانید از آخرین وضعیت قسمت های مختلف سازه هما پارسه مطلع شوید. تمامی فعالیت های در حال انجام با جلو رفتن پروسه آن در همین صفحه به روز خواهند شد