مطالب توسط Modir

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/03

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/03پروژه هما پارسه)) خیزدهی کف طبقه همکف غربی دکفراژ قالب کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف آرماتوربندی کف همکف شرقی  اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی ضلع شمالی قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف غربی قالب بندی کف طبقه همکف شرقی خم و برش آرماتورهای […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/02

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/02پروژه هما پارسه)) آرماتوربندی کف همکف غربی آرماتوربندی کف همکف شرقی خم و برش آرماتورهای پروژه بتن ریزی کف همکف شرقی اجرا دیوار محافظ عایق رطوبتی ضلع شمالی قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف غربی دکفراژ قالب دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف خیزدهی کف طبقه همکف شرقی قالب […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/01

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/09/01پروژه هما پارسه)) شاقول کاری دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی و زیرسازی کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی کف طبقه همکف غربی قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف خیزدهی کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی دیوار رمپ […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/30

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/30پروژه هما پارسه)) دکفراژ پایه اطمینان کف طبقه -2 آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف قالب بندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی آرماتوربندی کف همکف غربی آرماتوربندی کف […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/29

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/29پروژه هما پارسه)) بتن ریزی کف -1غربی در شب گذشته آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف دکفراژ قالب کف -1غربی (انتها رمپ همکف به )-1 کیورینگ بتن کف -1غربی خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی کف همکف غربی قالب بندی و زیرسازی کف همکف غربی قالب بندی و زیرسازی […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/28

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/28پروژه هما پارسه)) آرماتوربندی کف رمپ غربی طبقه همکف قالب بندی و زیرسازی کف همکف غربی خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی و زیرسازی کف همکف شرقی آرماتوربندی کف همکف شرقی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف نصب تیر دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف قالب بندی دیوار […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/27

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/27پروژه هما پارسه)) دکفراژ قالب کف -1شرقی قالب بندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه قالب بندی کف همکف شرقی زیرسازی و قالب بندی کف همکف غربی آرماتوربندی رمپ غربی طبقه همکف دکفراژ کف همکف غربی رزوه زنی […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/21

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/21پروژه هما پارسه)) آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی خم و برش آرماتورهای پروژه آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف قالب بندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف دکفراژ قالب دیوار حائل شمال شرقی طبقه همکف قالب بندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/20

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/20پروژه هما پارسه)) آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه اسکافلدگذاری جهت زیرسازی رمپ همکف غربی آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی بتن ریزی دیوار حائل شمال شرقی طبقه همکف قالب بندی دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف بتن […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/19

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/19پروژه هما پارسه)) آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف  آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی خم و برش آرماتورهای پروژه زیرسازی کف طبقه همکف شرقی دکفراژ قالب دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف رزوه زنی آرماتورهای پروژه تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت […]