مطالب توسط ehsan

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/26

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/26پروژه هما پارسه)) آرماتوربندی رمپ غربی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار جائل جنوب شرقی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه جمع آوری و دکفراژ اسکافلدهای کف -1شرقی قالب بندی و زیرسازی رمپ غربی طبقه همکف تهیه و تنظیم توسط دفتر معاونت فنی مهندسی و اجرایی  

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/25

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/25پروژه هما پارسه)) آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف خم و برش آرماتورهای پروژه زیرسازی کف همکف غربی زیرسازی کف همکف شرقی آرماتوربندی کف رمپ غربی طبقه همکف دکفراژ قالب کف طبقه همکف دکفراژ قالب کف -1شرقی آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف تهیه و تنظیم توسط دفتر […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/24

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/24پروژه هما پارسه)) کیورینگ بتن دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف زیرسازی رمپ غربی طبقه همکف زیرسازی کف همکف شرقی اسکافلدگذاری و زیرسازی کف همکف غربی دکفراژ کف همکف غربی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار حائل جنوب شرقی طبقه همکف دکفراژ قالب دیوار حائل شمال غربی […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/23

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/23پروژه هما پارسه)) بتن ریزی دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف دیشب عملیات خم و برش آرماتورهای پروژه دکفراژ قالب دیوار حائل شمال غربی طبقه همکف دکفراژ قالب دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف زیرسازی رمپ طبقه همکف غربی آرماتوربندی کف طبقه همکف شرقی آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه […]

شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/22

((شرح فعالیت انجام گرفته مورخ 1402/08/22پروژه هما پارسه)) دکفراژ قالب دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف آرماتوربندی دیوار برشی آسانسور شرقی طبقه همکف ضلع شمالی قالب بندی و شاقول کاری دیوار برشی آسانسور غربی طبقه همکف ضلع شمالی آرماتوربندی کف همکف شرقی زیرسازی رمپ غربی طبقه همکف دکفراژ قالب کف همکف غربی دکفراژ قالب دیوار […]

شرح فعالیت انجام گرفته در مورخ 1402/05/07

تعداد نفرات مشغول در بخش های مختلف کارگاه 100نفر عملیات جوشکاری ستون های طبقه -3 (تعداد افراد مشغول در این آیتم 10نفر) قالب بندی دیوار حائل شرقی طبقه -3 (تعداد افراد مشغول در این آیتم 13نفر) کیورینگ بتن کف طبقه -1غربی خم و برش آرماتورها (تعداد افراد مشغول در این آیتم 5نفر) (تعداد افراد مشغول […]