اسکلت فلزی 6 طبقه پارکینگ پروژه ساخته و اجرا گردیده است